مسئول HIS

خانم پاشازاده خانم مهندس یاسمن پاشازاده
مسئول HIS دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمان - ط همکف

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۹۴