رییس پذیرش و مدارک پزشکی

کارکنان واحد پذیرش و مدارک پزشکی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

علیرضا هدایت پناه

 

 کارشناس پذیرش

 

 کارشناس پذیرش

 

۴۰۲۰

 

۲

 

معصومه شیراسدی

 

کارشناس پذیرش

 

 کارشناس پذیرش

 

۴۰۲۰