مسئول کنترل عفونت

فرزانه نعیمی منش

فرزانه نعیمی منش

مسئول کنترل عفونت دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمانی - ط همکف

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۰۵

شرح وظایف مسئول کنترل عفونت

شرح وظایف کارشناس مسئول کنترل عفونت

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        شناخت منابع عفونت های کلینیک از طریق بررسی و انجام پژوهش

·        بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت کلینیکی

·        همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پزشکان، کادر پرستاری و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری مدیر داخلی کلینیک

·        شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود.

·        ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت دانشکده

·        نیازسنجی آموزشی کارکنان کلینیک در خصوص عفونت های کلینیکی و پیگیری اثربخشی آموزشی

·        بازدید روزانه از بخش های مختلف کلینیک برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

·        نظارت برتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت دانشکده

·        نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای کلینیک و گزارش نتایج به کمیته مزبور

·        نظارت در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در موارد همه گیری

·        شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت دانشکده به منظور ارائه اطلاعات و گزارش و دریافت دستورالعمل های اجرایی

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

کارکنان

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

تلفن داخلی

 

۱

 

سمانه حیدری

 

پرستار

 

۴۴۹۲

 

۲

 

زهرا سراجی

 

پرستار

 

۴۴۹۲

 

۳

 

ملیکا رحیمی زاده دیزجی

 

دستیار دندانپزشک - کلینیک ویژه

 

۴۴۹۲

 

۴

 

              احمدرضا پولای

 

 کمک بهیار - کلینیک ویژه

 

 ۴۴۹۲

شرح وظایف کارشناس کنترل عفونت

شرح وظایف کارشناس کنترل عفونت

·        دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·        همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پزشکان، کادر پرستاری و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری مدیر داخلی کلینیک

·        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان کلینیک و ارائه گزارش از موارد مثبت

·        بررسی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت دانشکده

·        انجام اقدامات اولیه نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش های درمانی در خصوص عفونت های کلینیکی و پیگیری اثربخشی آموزشی

·        تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت دانشکده

·        همکاری در تدوین و اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در تمامی بخش های درمانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

·        کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در موارد همه گیری

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

شرح وظایف پرستار

شرح وظایف پرستار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیره پرستاری دانشکده

·        ثبت مشخصات بیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش های پرستاری.

·        انجام اقدام های اولیه (تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری،  آزمایشات و ...).

·        اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و ثبت دقیق و صحیح آن.

·        ثبت صحیح گزارش های پرستاری (ذکر اولویت ها، پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی و ...).

·        احترام و رعایت حقوق بیماران.

·        کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی  و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

·        رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی .

·        پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن.

·        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

·        ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت دانشکده.

·        برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .

·        آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار.

·        مراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.

·        شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز.

·        کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.

·        تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ....

·        بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای درمانگاهی و کلینیک

·        تهیه و تنظیم گزارشات کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه