کارکنان آموزشکده پروتز

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

حمید حدادیان

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲


۲

 

فاطمه ارسطویی

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲


۳

 

مهناز حسینی

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲


۴


محمد فرمانی

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲


۵


ثریا صالحی نیا


کارشناس پروتزهای دندانی


 

۴۴۷۲

 

۶ 


نفیسه میری

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

۷


پروین یزدان پناه

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

۸

 

مرتضی بیگی

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

۹

 

سعید بهرامیان

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

 ۱۰

 

اسحاق امامی

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

 ۱۱

 

محمد امین قربانیان

 

کارشناس پروتزهای دندانی

 

۴۴۷۲

 

 ۱۲

 

زهرا کاظمی

 

مسئول اتاق مواد و وسایل

 

۴۴۷۳

 

 ۱۳

 

سمیرا ستاری

 

مسئول اتاق مواد و وسایل

 

۴۴۷۳

 

 ۱۴

 

رضا حسن نژاد

 

مسئول اتاق مواد و وسایل

 

۴۴۷۳