کارکنان بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مهتاب وحیدی

 

 

کارشناس سلامت دهان

 

۴۱۶۸

 

۲

 

آمنه جمالی

 

کاردان امور آموزشی

 

 ۴۱۷۵