پرسنل واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی
عنوان
وظایف
داخلی
خانم رسولی
کارشناس حسابداری
حقوق و دستمزد
021-88015950-54
4293 
خانم پیر هادی
کارشناس حسابداری
دفترداری
4288
خانم بیگی
کارشناس حسابداری
دفترداری
4291
 
 
 
 
آقای دلداری
           کارشناس حسابداری
                      حسابداری
                           4261 
آقای هنرمند
کارشناس حسابداری
بایگانی وحسابداری
4290

 

آقای جلالی جاه
امین اموال
اداره اموال
4223
آقای فاطمی
صندوقدار
صندوق
4027