پرسنل واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی
عنوان
وظایف
داخلی
خانم رسولی
کارشناس حسابداری
حقوق و دستمزد
021-88015950-54
4293
 
خانم پیر هادی
کارشناس حسابداری
دفترداری
4288
خانم بیگی
کارشناس حسابداری
دفترداری
4291
 
آقای دلداری
کارشناس حسابداری
بایگانی و تحویلداری
4490
آقای جلالی جاه
امین اموال
اداره اموال
4223
آقای فاطمی
صندوقدار
صندوق
4027
آقای هنرمند
صندوقدار
صندوق
4027