معاونت مالی و اداری

رئیس امور اداری و رئیس امور مالی

 

مرادی

  

سرکار خانم منصوره مرادی، رئیس محترم امور اداری
 
شماره تماس : 88015808 - 021
 
 
 1

 

 جناب آقای مهرداد نیکوکار، رئیس محترم امور مالی
 
شماره تماس: 88015818 - 021  
 

 

 

 

 

جناب آقای امیر اصغریان، مدیر محترم امور عمومی
مسئول تاسیسات و ناظر طرحهای عمرانی
                                                                   شماره تماس: 88015658 - 021