رییس کمیته راهبری و توسعه مدیریت

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت

dr mansorian
  
  دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۳۵۱۱۸۰

فکس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۵۸۰۰

اعضا کمیته راهبری توسعه مدیریت

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/s-pourshahidi

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت دندان‌پزشکی عمومی: ۸۸۰۱۵۸۶۰

فکس معاونت دندان‌پزشکی: ۸۸۴۹۷۳۸۹

دکتر علی خاصی

  دکتر مرضیه علی‌ خاصی حبیب آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi 

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت پژوهشی : ۸۸۰۱۵۸۸۱

خانم حایک

مهندس هاله حایک
سرپرست فناوری و اطلاعات دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۱

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۱۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین رسول نژاد جوریابی

سرپرست حراست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۹۹


شرح وظایف کمیته راهبری توسعه مدیریت .

وظایف مرتبط با ساختار و فرآیندهای اجرایی و مدیریتی

·       تعیین استانداردهای کیفی خدمات دانشکده (امور مرتبط با کمیته‌های معاونت آموزشی و پژوهشی)

·       تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش ها و اولویت ها

·       طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارایه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دانشکده و استانداردهای تعیین شده

·       استانداردسازی تجهیزات، ساختمان ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن

·       شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دانشکده به سایر فعالان.

·       تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی‌ها شامل عناوین خدمات و فعالیت‌ها، سهم هرکدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت ها، اهداف کمی، زمان بندی، شیوه واگذاری ها، مقررات و نظایر آن.

وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

·       تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دانشکده شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنشی

·       برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دانشکده و راهبری اجرای برنامه

·       تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دانشکده

·       تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع‌های خدمات اداری و...

·       راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دانشکده و ارزیابی و رتبه بندی آن ها

·       مدیریت تعامل دانشکده با سایر دانشکده‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک

·       راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دانشکده‌ و کارگزاران ارایه خدمات دولتی.

·       راهبری اجرای برنامه فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی

وظایف مرتبط با سرمایه انسانی

·       اتخاذ تصمیم برای جذب نیروهای مورد نیاز قبل از اعلام به ستاد مرکزی و پیشنهاد آن به شورا برای تصویب

·       اتخاذ تصمیم در مورد تبدیل وضعیت کارمندان آزمایشی به قطعی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

·       اتخاد تصمیم در مورد تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادی مطابق قوانین و مقررات مربوط.

·       اتخاذ تصمیم در مورد بازخرید کارکنان رسمی موضوع تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴.

·       نظارت بر حسن اجرای بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

·       تنظیم پیشنهاد برای اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل اختصاصی دانشکده.

·       پیشنهاد برنامه های آموزشی کارکنان دانشکده مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.

·       نظارت بر اجرای برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دانشکده با هدف جانشین‌پروری.

·       اتخاذ تصمیم در مورد مسیر ارتقای شغلی کارمندان دانشکده طبق مقررات مربوط.

·       تصویب برنامه رفاهی کارکنان متناسب با منابع و اعتبارات سالیانه دانشکده.

وظایف مرتبط با سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد

·       تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست‌ها، اقدامات و ...

·       تدوین برنامه سنجش و اندازه‌گیری میزان رضایت‌مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دانشکده‌ و تکریم ارباب‌رجوع

·       تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دانشکده و راهبری استقرار آن.

·       سنجش و آسیب‌شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دانشکده، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.

·       راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.

·       تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دانشکده (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت).

·       تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر؛ بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش هریک از موضوعات فوق، تحلیل عملکرد دانشکده و ارائه گزارش به شورا.