دبیر کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

dr mansorian
  
  دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۳۵۱۱۸۰

فکس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۵۸۰۰

اعضاء کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم خسروی  

ندا خسروی

رییس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم نعیمی منش

فرزانه نعیمی‌منش

رییس امور درمان و پرستاری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 

خانم باقری

فهیمه باقری حسنارودی

کارشناس مسئول معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم بیات

آزاده بیات

رابط رفاهی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

آقای جباری

علی جباری

مسئول همایش ها دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

سمیه محمدی

سمیه محمدی

کارشناس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

خانم اینانلو

مرجان اینانلو

مسئول دفتر ریاست دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

ماهدخت آفرین کوشاد

ماهدخت آفرین کوشاد

کارشناس مبارزه با مواد واگیردار دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

آرزو کرمانی

مهندس آرزو کرمانی

کارشناس نرم‌افزار دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

مهندس حسنی

مهندس مجید حسنی
کارشناس سمعی و بصری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

سمیرا نهالی

 سمیرا نهالی

کارشناس بهداشت محیط دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

حمیده ایزدی

حمیده ایزدی

کارشناس روابط عمومی دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی فرآیندهای دانشکده دندان‌پزشکی

·             تعیین فرآیندهای سه گانه مدیریتی، اصلی و پشیتبانی و ارزیابی ریسک آن‌ها

·             تعیین شاخص‌های فرآیندها در دانشکده و اندازه‌گیری آن‌ها

·             مستندسازی فرآیندها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و نمودارهای جریان کار

·             تعیین ذی‌نفعان و الزامات آن‌ها ، تعیین کانال‌های ارتباطی با ذی‌نفعان

·             جمع‌آوری داده‌ها در تمامی سطوح سازمانی دانشکده و تجزیه و تحلیل آن‌ها

·             تدوین شناسنامه شغل،شرح وظایف واختیارات دانشکده

·             تدوین شناسنامه فرآیندهای دانشکده

      ·             ارتقاء سیستم سنجش رضایت مراجعین دانشکده