دبیر کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

dr mansorian
  
  دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۳۵۱۱۸۰

فکس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۵۸۰۰

اعضاء کمیته کارگروه تخصصی فرآیندهای دانشکده دندان‌پزشکی

خانم مرادی

منصوره مرادی

رییس امور اداری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

آقای مهندس اصغریان  

امیر اصغریان

رییس امور عمومی دانشکده دندان‌پزشکی کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

خانم باقری

فهیمه باقری حسنارودی

کارشناس مسئول معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

آقای جباری

علی جباری

مسئول همایش ها دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکي 

خانم اینانلومرجان اینانلو

مسئول دفتر ریاست دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی  
خانم آمنه جمالی

آمنه جمالی

کاردان امور آموزشی دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی  
ماهدخت آفرین کوشاد  ماهدخت آفرین کوشاد
کارشناس مبارزه با مواد واگیردار دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

مهندس حسنی

کارشناس سمعی و بصری دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

نینا ایرانیار نینا ایرانیار
پرستار دندان‌پزشکی دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی 
ساناز پیرهادی
ساناز پیرهادی
حسابدار دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی  

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی فرآیندهای دانشکده دندان‌پزشکی

شرح وظایف کمیته کارگروه تخصصی فرآیندهای دانشکده دندان‌پزشکی

·             تعیین فرآیندهای سه گانه مدیریتی، اصلی و پشیتبانی و ارزیابی ریسک آن‌ها

·             تعیین شاخص‌های فرآیندها در دانشکده و اندازه‌گیری آن‌ها

·             مستندسازی فرآیندها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و نمودارهای جریان کار

·             تعیین ذی‌نفعان و الزامات آن‌ها ، تعیین کانال‌های ارتباطی با ذی‌نفعان

·             جمع‌آوری داده‌ها در تمامی سطوح سازمانی دانشکده و تجزیه و تحلیل آن‌ها

·             تدوین شناسنامه شغل،شرح وظایف واختیارات دانشکده

·             تدوین شناسنامه فرآیندهای دانشکده

      ·             ارتقاء سیستم سنجش رضایت مراجعین دانشکده