پرسنل امور اداری

ارائه کننده خدمت
عنوان
وظایف
تلفن داخلی
مهران یوسف پور
دبیرخانه
مسئول حضور و غیاب
4248
حمیدرضا معدندار
دبیرخانه
مسئول دبیرخانه و رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان
4234
 
محمد کاظم زاده
دبیرخانه
نامه رسان
-
ناهید وحیدی
کارشناس مسئول امور اداری
کارشناس امور اداری- راهبر عملیاتی اتوماسیون- نوآوری
4295
زهرا فراهانی
کارشناس اداری
کارشناس حقوقی و مسئول امور قراردادها و رفاهی
4299
 
سمیرا اربابی
کارشناس اداری
کارشناس امور اداری
4247
سکینه طیبی
کارشناس اداری
کارگزین امور هیات علمی
4249
فاطمه زمانی فرآدینه
مسئول روابط عمومی
مسئول روابط عمومی
4433
مصطفی عاقل
کارپردازی
کارپرداز و مسئول تدارکات
4210
رسولی
کارپردازی
کارپرداز
4210
    اکبری      
حمیدرضا رحیمی زاده        
کمک کارپرداز
مسئول نقلیه
-
زینلی
انبار
مسئول انبار
4486
 
غلامعلی حسن پور
انبار
کمک بایگان و انباردار
4486
حشمت ا.. خیرالهی
آبدارخانه
خدمات
4201
سعید رفیعی
مسئول سلف
مسئول سلف سرویس
4490
مرجان اینانلو
مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی
مسئول دفتر
4222
  
بهمن اصغریان
تجهیزات پزشکی
مسئول خدمات
4031
زهرا صمیمی
مددکاری
مددکار
4085
زهره نژادنیک
مدارک پزشکی
رییس اداره مدارک پزشکی
4020
 
فاطمه بی غمی
مدارک پزشکی
مدارک پزشکی
4020
شهلا ایراندوست
فوریت های پزشکی
پزشک
4077
مینا محجوب
فوریت های پزشکی
پرستار
4078
 
آمنه محمدیها
اطلاعات
اپراتوار 
4500
             سمیه عبدلی                                      اطلاعات                                        اپراتور                                           4000