شرح وظایف رییس امور مالی

شرح وظایف رئیس امور مالی

·           کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از معاونت اداری و مالی

·           نظارت بر وظایف کارکنان تحت سرپرستی

·           صدور دستورهای لازم و راهنمایی به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

·           ارجاع مکاتبات و مراسلات به کارکنان تحت سرپرستی

·           تهیه و تنظیم گزارش و آمارهای مربوطه برای مقام مافوق

·           اجرای صحیح مقررات وآیین نامه هاو دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه

·           نظارت بر قراردادها جهت مطابقت با قوانین مالی ومعاملاتی دانشگاه

·           نظارت در زمینه صدور وثبت اسناد مالی ، تهیه مغایرات بانکی 

·           نظارت بر تهیه لیست ها، وصول و ارسال به موقع درآمدها ، سیاهه ریز کسور قابل انتقال و غیر قابل انتقال به خزانه

·           نظارت برحسن انجام مراحل تشخیص ، تعهد و تسجیل و صحت مراحل سه گانه مزبوربر اساس قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و سایر مقررات جاری دانشگاه

·           صدور برگه های حسابداری بر اساس دستور العمل های صادره و امضاء آن ها

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

شرح وظایف کارکنان امور مالی

 شرح وظایف حسابدار  مسئول 

·           همکاری و کنترل در زمینه صدور وثبت اسناد مالی ، تهیه مغایرات بانکی  با رئیس امور مالی

·           همکاری وکنترل بر تهیه لیست هابا رئیس امور مالی

·           همکاری و کنترل در زمینه وصول و ارسال بموقع درآمدها با رئیس حسابداری

·           پی گیری در مورد انتقال بموقع کسور قابل انتقال و غیر قابل انتقال به خزانه

·           تنظیم و نگهداری دفتر اعتبارات بر حسب برنامه و ریز مواد

·           تهیه و تنظیم گزارشهاو آمارهای ماهیانه حاکی از حجم اعتبارات مصرف شده و اعتبارات تعهد شده و مانده اعتبار بر حسب ریز مواد هر برنامه

·           رسیدگی دقیق به اسناد بمنظور حصول اطمینان از انجام مراحل تشخیص ، تعهد و تسجیل و صحت مراحل سه گانه مزبوربر اساس قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی و سایر مقررات جاری دانشگاه

·           مقابله مندرجات سند هزینه با مفاد مدارک ضمیمه سند بمنظور اطمینان از صحت انطباق آن ها

·           تشخیص سرفصل حساب ها و صدور برگه های حسابداری بر اساس دستور العمل های صادره و امضاء آن ها

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

 

شرح وظایف حسابدار   

·           دریافت دستور و برنامه کار از رئیس امور مالی

·           تهیه و تنظیم پیش نویس های امور مالی

·           تهیه و تنظیم لیست حقوق ، اعلامیه بانکی،چک،برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

·           رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب و اسناد و مدارک مربوط به لحاظ رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

·           انجام امور مربوط به تشخیص و سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهیانه در موعد مقرر

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

 

شرح وظایف واحد حقوق و دستمزد

·        اعمال کلیه حکم های حقوقی اعم از جاری و معوقه و تهیه لیست های حقوقی

·        اعمال کلیه کسورات مربوط به اقساط بانک و کسورات بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی و بدهی های اعلام شده از سوی ارگان های مختلف

·        تهیه لیست بیمه تأمین اجتماعی و اعمال سوابق کلیه پرسنل در بیمه تأمین اجتماعی

·        صدور ضمانت نامه و گواهی کسر از حقوق و تائیدیه های ضمانت بانکی تسهیلات بانکی

·        تهیه لیست های متفرقه (اضافه کاری- غذا-مسکن-محرومیت از مطب-شارژ بن کارت- پاداش پایان خدمت- مهدکودک-عیدی، سنوات و ذخیره مرخصی- دیون)

 

 شرح وظایف واحد دفترداری

·        ثبت و صدور کلیه اسناد هزینه ای

·        ثبت و صدور کلیه اسناد حقوقی و کسورات و رابط حقوق پرسنل

·        ثبت و بررسی درآمدهای ماهیانه و پیگیری وصول درآمدهای ارسالی به دانشگاه

·        پرداخت تنخواه به کارپرداز و دریافت اسناد هزینه کارپردازی و کسر اسناد هزینه

·        کنترل و بررسی گزارشات مالی و تهیه ماهیانه صورتحساب مغایرت بانکی

·        کلیه پرداختی ها (پایان نامه دانشجویی- حق التدریس-دیون-کلینیک-خارج از شمول- کسورات تأمین اجتماعی- بانک ها- دارایی و سایر موسسات دولتی)

 

شرح وظایف امین اموال                                      

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           نگهداری و مطالعه  بخشنامه هاو دستورالعمل های صادر شده مربوط به امر نگهداری اموال

·           اطمینان از صحت ثبت دفاتر اموال

·           تخصیص پلاک ونصب آن به اموال غیر مصرفی

·           بررسی فرم شماره 16 برای هر اطاق و رسیدگی به نصب آن در محل مناسب

·           اخذ رسید اموال صورت برداری شده در هراطاق از مسئولین همان اطاق

·           کنترل موجودی اموال هراطاق حداقل هرشش ماه یک بارو اقدام های لازم برای تعیین وضعیت  اموال مستهلک یامفقود شده احتمالی

·           نظارت و رسیدگی به تمامی اسناد مربوط به تحویل و تحول اموال و امضا ء آن

·           نظارت بر امر جابجایی اموال و تغییرات آن

·           نگهداری حساب اموال موضوع ماده 86 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

·           نظارت و کنترل لیست اموال مازاد ویا اسقاطی و خارج کردن از حساب اموال در صورت فروش یا انتقال طبق ماده 84آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و پی گیری های لازم در این خصوص

·           نظارت بر ورود و خروج اموال و صدور پروانه خروج در صورت لزوم براساس مجوزمسئولین واحد وثبت پروانه خروج در دفترمربوطه

·           تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکلات ، پیشرفت هاجهت سرپرست مربوطه

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

  

شرح وظایف اداره اموال

·        صورت برداری اموال و تنظیم صورت تحویل برای هر بخش

·        تخصیص پلاک و نصب آن به اموال غیر مصرفی دانشکده

·        کنترل موجودی های اموالی دانشکده هر شش ماه یکبار

·        نظارت بر امر جابه جایی اموال و تهیه لیست اموال جهت ارسال به اداره اموال دانشگاه

شرح وظایف بایگانی اسناد مالی و تحویلداری

·        بایگانی اسناد مالی

·        رابط سازمان های بیرون دانشکده شامل بیمه تأمین اجتماعی- بیمه خدمات درمانی- بیمه بازنشستگی- ستاد مرکزی دانشگاه - دارایی و سایر سازمان های دولتی

شرح وظایف کارپرداز

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           استعلام حداقل بها قبل از خرید اجناس و لوازم و گزارش آن به سرپرست مربوطه

·           تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه ای براساس استعلام بها مطابق مفاد آیین نامه های مورد عمل

·           اطلاع دقیق و کامل از نرخ و تخفیف اجناس خریداری شده و حصول اطمینان از اجناس خریداری شده طبق مشخصات مندرج در برگ درخواست و تهیه آن با مناسب ترین قیمت

·           تهیه نمونه کالا از نظر تطبیق با مشخصات مورد تقاضا و ارائه آن به سرپرست مربوطه

·           ترتیب حمل اجناس خریداری شده به واحد انبار

·           تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار و ارائه یک نسخه از برگ درخواست جنس به همراه فاکتور خرید و یک نسخه از برگ سفارش خرید به حسابداری واحد

·           کوشش در انتخاب مرغوب ترین نوع کالا و مواد مورد خریداری

·           تشریک مساعی با دیگر کارپردازان

·           تنظیم فهرست مواد و کالاهای خریداری شده با قیمت های پرداختی و انطباق اسناد با فاکتور

·           اخذ تایید از متصدیان فنی و آزمایشگاه های مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست

·           دریافت استعلام بها پس از تامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم از حسابداری به منظور خرید اجناس

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود 

 

شرح وظایف مسئول انبار

·  دریافت خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

·           نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت

·           تعیین محل مناسب جهت انبار کردن انواع کالا و مواد با توجه به نوع، وزن ، حجم و کثرت مصرف آن ها

·           مراقبت در حفاظت و ایمنی انبارها از لحاظ جلوگیری از فساد و شکستگی و سایر خطرات احتمالی

·           تحویل و کنترل اقلام وارده و امضاء قبوض ، فرم ها و صورتجلسه های مربوطه

·           رسیدگی به موجودی انبارها و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

·           صورت برداری از موجودی انبارها در فواصل معین

·           مراقبت بر شمارش و بسته بندی و حمل کالا

·           تطبیق کالای خریداری شده و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی

·           نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالا و امضا تمامی اسناد مربوطه

·           نظارت در صحت صدور قبوض در حواله جات انبار

·           نظارت و رسیدگی به تمام اقلام مندرج در کارت انبار

·           نظارت در امور تحویل و تحول انبارها

·           رسیدگی به گزارش های ماهانه انبارها

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

 

شرح وظایف انباردار

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           برقراری ،تنظیم و ترتیب نگه داری و حفاظت اجناس و موجودی های انبارها به نحو مطلوب

·           دقت در نقل و انتقال اجناس و مواد انبارها و رعایت اصول و نکات انبارداری در مورد تمام اقلام موجود در انبار

·           طبقه بندی و شماره گذاری اجناس و مواد انبارها طبق روش های مصوب

·           رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی مانند آتش سوزی در مورد اجناس نگه داری شده در انبارها

·           گزارش موجودی کالاهای مختلف براساس کارت ها و دفاتر مربوط و اعلام به موقع لزوم سفارش کالا براساس روش کار

·           کنترل کالاها در هنگام تحویل و تحول از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و اعلام موجودی به سرپرست مربوطه

·           تنظیم اسناد ، تحویل و تحول کالا و ارایه رسید به تحویل دهندگان و اخذ رسید از تحویل گیرنده

·           کنترل فاکتورها و حواله ها و سفارش های کالا به منظور اطمینان از صحت آن ها و تنظیم اسناد مربوطه

·           تهیه کارت های انبار و تفکیک آن ها و ثبت اقلام در کارت های مربوط و تطبیق با موجودی های دفتری در پایان سال و همکاری در رسیدگی به موجودی های انبار

·           تماس با حسابداری و مامور خرید به منظور دادن گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندی ها

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

 

شرح وظایف صاحب جمع اموال                                                                                                          

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           انجام اقدام لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار ، برروی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورت حساب به دانشگاه طبق مقررات مربوط

·           صورت برداری از تمام اموال مصرفی و غیر مصرفی واحد بر حسب هراطاق و امضاء آن به عنوان تحویل دهنده

·           تهیه و تنظیم فرم شماره 16 برای هر اطاق و نصب آن در محل مناسب

·           تهیه و تنظیم تمامی اسناد مربوط به تحویل و تحول اموال و امضا ء آن

·           نگهداری حساب تمامی اموال منقول ، مسروقه و یا از بین رفته طبق آیین نامه های مربوطه و ثبت مشخصات آن در دفاتر اموال

·           تهیه لیست اموال مازاد ویا اسقاطی و خارج کردن از حساب اموال در صورت فروش یا انتقال طبق ماده 84آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و پی گیری های لازم در این خصوص

·           تهیه و تنظیم پروانه خروج در صورت لزوم براساس مجوزمسئولین واحد وثبت پروانه خروج در دفترمربوطه

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.