شرح وظایف رئیس امور اداری

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین نامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 • پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و برآورد تجهیزات ، لوازم و ابزار لازم در سطح قسمت های تحت سرپرستی
 • اقدام در مورد مکاتبات واحد محل خدمتی با مراجع و سایر موسسات و نیز حضور در مراجع و محاکم اداری و قضایی به عنوان نماینده واحد محل خدمت در حدود اختیارات تفویضی
 • نظارت و سرپرستی قسمت های اداری (دبیرخانه، کارگزینی، خدمات، انبار، تدارکات، امور قراردادها، امور رفاهی ...) حسب مورد
 • نظارت بر ارزشیابی و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده- تهیه گزارش از فعالیتها، پیشرفتها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه
 • برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین بخشی در سایر قسمتهای محل خدمت
 • ارتقاء سطح معلومات اداری از طریق طی دوره های آموزش شغلی وبرنامه های نرم افزاری
 • انجام کلیه اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می شود
 • تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل جهت صدور احکام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و احتساب سابقه، انتصاب و تغییر عنوان
 • نظارت بر امور مربوط به انعقاد قراردادهای دانشکده و شرکت در جلسات دانشگاه
 • نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کلیه کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی و ..)
 • نظارت بر انجام به موقع کلیه مکاتبات دبیرخانه
 • نظارت بر جذب و ترخیص نیروهای طرحی و پیگیری در خصوص افزایش تعداد نیروهای طرحی
 • نظارت بر صدور به موقع کلیه احکام کارکنان
 • فعالیت در حوزه تحول اداری و تشکیل کمیته مربوطه
 • امضاء مکاتبات و نامه های اداری تفویض اختیار شده از سوی معاون اداری مالی دانشکده
 • نظارت بر حسن انجام کار خدمات دانشکده