تماس با ما

 

تلفن: 88014039-021    12
فکس: 88014039
E-mail:

آدرس:  انتهای کارگر شمالی-جنب انرژی اتمی-دانشکده دندانپزشکی-ساختمان

اداری طبقه دوم معاونت دانشجویی- فرهنگی