ثبت نام اینترنتی غذای دانشجویان

دانشجویانی که تمایل به استفاده از غذای دانشگاه دارند، می توانند جهت رزرو اینترنتی غذا به سایت
https://food.tums.ac.ir/مراجعه فرمایند.

مسئول وب سایت معاونت دانشجویی فر هنگی اجتماعی :رضا اسمعیل زاده