امور خوابگاه ها

        

   خوابگاه مجردی

      دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نباشند میتوانند با توجه به سهمیه ای که دانشگاه تعیین

     میکند از خوابگاه مجردی استفاده نمایند . 

     تبصره یک: اسکان دانشجویان بورسیه امکان پذیر نمیباشد. 

      تبصره دو: امور دانشجویی دانشکده  نسبت به  واگذاری خوابگاه  به دانشجویان تخصصی تعهدی
 
       ندارد و واگذاری خوابگاه به این دانشجویان از طریق اداره امورخوابگاه ها انجام خواهد شد. 
   
     مدارک مورد نیاز خوابگاه مجردی که باید به معاونت دانشجویی تحویل داده شود:
 
    -  عکس 4×3 (2 قطعه)
 
    - فتوکپی شناسنامه 1 برگ
 
    - برگه انتخاب واحدی که به تأیید آموزش دانشکده رسیده باشد.
 
         

    خوابگاه متأهلین

     نظر به اینکه ساختمان فعلی خوابگاه متأهلین ( شهرک دانشگاه ) جوابگوی نیاز تمامی دانشجویان
 
     متأهل نمیباشد فقط  دانشجویانی که حداقل    50%   از واحدهای درسی گذرانده باشند  و در  محل
 
    سکونت خانواده باشند طبق اولویت به  آنان خوابگاه متأهلین تعلق میگیرد.  
 
    - فتوکپی شناسنامه دانشجو و همسر صفحات 1و 2  
 
    - فتوکپی سند ازدواج از 4 صفحه اول 
 

                  قابل توجه کلیه دانشجویانی که از انوع وام ها یا خوابگاه استفاده می کنند: 

                       ارائه سند تعهد محضری به امور دانشجویی یکی از شروط لازم میباشد.

 

  مسئول وب سایت معاونت دانشجویی: لیلا نصیری