معرفی مدیر

 dr niknami            

                               جناب آقای دکتر مهدی نیکنامی استادیار محترم گروه رادیولوژی دهان فک و صورت
 

تلفن: 88014039-021