کارکنان معاونت دانشجویی- فرهنگی

خانم ام البنین متولی
لیسانس مدیریت صنعتی کارشناس معاونت دانشجویی عکس2 
خانم فهیمه باقری  فوق لیسانس مدیریت آموزشی کارشناس معاونت دانشجویی  عکس1
خانم لیلا نصیری فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر مسئول وب سایت معاونت دانشجویی عکس3
آقای داوود حایک فوق دیپلم مدیریت امور فرهنگی متصدی امور دفتری

عکس5