کارکنان معاونت دانشجویی- فرهنگی- اجتماعی

فهیمه باقری
فوق لیسانس مدیریت آموزشی کارشناس مسئول معاونت دانشجویی
تلفن: 88014039
4220
عکس1
نسرین بصیری
لیسانس زبان و ادبیات فارسی
کارشناس معاونت دانشجویی
تلفن: 4205

 

 

 

فاطمه فرامرزی

کارشناس امور فوق برنامه
تلفن:4218

 

 

 

سمیه دویستی   کارشناس امور فوق برنامه
تلفن:4218
 

 

 

رضا اسماعیل زاده

   متصدی امور دفتری
تلفن: 4205