امور فرهنگی و فوق برنامه

 

       امور فرهنگی و فوق برنامه

         دانشجویان میتوانند با هماهنگی ریاست دانشکده و معاونت دانشجویی اقدام به برگزاری
 
         مراسم مذهبی و ملی، اردو، جشن و انوع مناسبت ها بنمایند و معاونت دانشجویی  سعی
 
         می نماید همواره همراه و مشوق آنان باشد و تاحد توان که مقررات اجازه می دهد به آنان
 
         کمک نماید.
 
 

       تشکلهای دانشجویی

 

      دانشجویان میتوانند براساس ضوابط و مقررات با مجوزهای قانونی تحت عنوان تشکلهای
 
       دانشجویی در دانشکده فعالیت نمایند.
 
       تشکل های دانشجویی دانشکده دندانپزشکی عبارتند از:
 
         بسیج دانشجویی
 
         شورای صنفی 
 
         کانون قرآن و عترت 
 
         کانون خیریه مهریار 
 
 
مسئول وب سایت معاونت دانشجویی: لیلا نصیری