براساس مصوبات شورای آموزشی دانشکده ضرورت رعایت نکات بهداشتی و کنترل عفونتدر دانشکده مورد تأکید و برنامه ریزی قرار گرفته است. در اغلب دانشگاه های جهان و بامراجعه به سایت آنان مقررات خاصی جهت حضور دانشجویان در بخش های کلینیکی و محیطدانشگاه منظور و مقرر شده است. با توجه به اینکه خدمات درمانی در بخش های کلینیکیدانشکده مستلزم رعایت نکات ایمنی وکنترل عفونت میباشد و دانشجویان دانشکده و بیمارانو کارکنانهمیشه در معرض انتقال بیماری های عفونی قراردارند با این دید که خدمات درمانیارائه شده توسط عزیزان دانشجو با ایمنی بالا و حداقل آلودگی صورت پذیرد موارد زیر موردتصویب قرار گرفته و جهت اجرا ابلاغ می گردد.1- استفاده الزامی از دستکش و ماسک و ترجیحاً عینک یا شیلد.2- استفاده از روپوش های سفید و تمیز آرم دار طراحی شده و توزیع شده بین دانشجویانکه دکمه روپوش بسته باشد.3- به منظور یکسان سازی،مقنعه کلیه دانشجویان خانم برحسب مقطع تحصیلی( تخصصی،دکتری وکاردانی) فقط یک رنگ باشد ودانشجویان موظفند فقط از همان مدل و رنگ استفادهنمایند.


4- کفش رو و جلو و عقب بسته، غیر پاشنه بلند(تولید صدا نکند) حتی الامکان سفید همراهبا پوشیدن جوراب.


5- ناخن ها کوتاه و بدون لاک و در هنگام کار انگشتر در دست نباشد.6- موهای آقایان کوتاه و مرتب و موهای خانم ها جمع شده و پوشیده باشد.7- کلیه دانشجویان موظف به زدن اتیکت بر روی سینه خود می باشند.8- استفاده از تلفن همراه در بخش ها ممنوع بوده به درب ها و دستگیره ها ، شیرهای آب ،تلفن و... با دستکش آلوده دست زده نشود.9 -لباس کلیه دانشجویان متناسب با محیط علمی ودانشگاهی بوده وحرمت وقداست دانشگاهحفظ و رعایت گردد.در همین راستا و بر اساس نظر خواهی از خود دانشجویان طرح و فرم ورنگ روپوش و مقنعهمشخص و جهت آماده سازی سفارش دوخت داده شده است. توزیع روپوش و مقنعه در محلمعاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده صورت پذیرفته و کلیه دانشجویان موظفند از شروعسال جدید طبق مقررات و دستورالعمل ابلاغی فوق دربخش ها حضور یابند. به منظور اجراییشدن و تحقق آن هماهنگی های لازم با گروه های آموزشی و اساتید گروه ها و سرپرستانتخصصی بخش ها، کارکنان اتاق استریلیزاسیون و تحویل وسایل به دانشجویان بعمل آمدهاست.همکاری ومشارکت دانشجویان عزیزکه همواره ارائه کننده وپشتیبان طرح های سازندهمی باشند مورد تقدیر است.


مسئول وب سایت معاونت دانشجویی : لیلا نصیری