دفتر ارتباط با دانش آموختگان


جناب آقای دکتر مصفا، استاد پیشکسوت دانشکده دندانپزشکی، رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی می باشند.

و از سال 1387 تا کنون عهده دار این سمت در دانشکده دندانپزشکی بوده اند.