کارکنان معاونت بین الملل

حق بین

 

 

دکتر نیلوفر حق بین

 

 

دندانپزشککارشناس معاونت بین الملل021-42794266

 

 

دکتر فرزانه دشتی


دندانپزشک


کارشناس معاونت بین الملل


021-42794266


 

 

 الهه احمدی زاده

 

 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

مسئول دفتر معاونت بین الملل

 

 021-42794228