کارکنان معاونت آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

شیرین ذوالفقاری

 

  کارشناس مسئول امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

 نظارت بر کلیه امور معاونت و انجام دستورات مافوق

 

۴۲۷۵

 

۲

 

کمند حاجیان

کارشناس 

امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران گروهای پروتزهای دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس و ارتودانتیکس

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران بین الملل، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان PhD

 

۴۲۷۶

۳

زهرا کامیاب‌ناصر‌کیاده

کارشناس 
امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران گروهایدندانپزشکی کودکان و پریودانتیکس

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران تکمیلی و تخصصی PhD  و فلوشیپ

 

۴۱۹۹

۴ 

 شیدا خضایی

 کارشناس 

امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 انجام تمامی امور مربوط به دستیاران گروهای جراحی دهان، فک و صورت، آسیب شناسی دهان، فک و صورت. رادیولوژی دهان، فک و صورت. بیماری‌های دهان، فک و صورت

دانشجویان MDPH 

رابط وب سایت معاونت

 ۴۲۱۹

 

۵

 

سکینه نبی زاده دوغی

 

کارشناس 
امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

کلیه امور مربوط به بایگانی به صورت فیزیکی و الکترونیکی

 

۴۲۰۷

 

۶

 

صغری بیگلی 

 

کارشناس 
امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 انجام تمامی امور مربوط به دستیاران بین الملل، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان PhD 

 

۴۲۷۵