اهم وظایف معاونت تحصیلات تکمیلی

کلیه امور مربوط به دستیاران دوره های تخصصی و دانشجویان مقطع پی اچ دی و فلوشیپ  شامل نیاز سنجی های آموزشی ، برنامه ریزی ، هماهنگی با گروه های آموزشی داخل دانشکده و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران  و نیز بیمارستانهای تابعه در جهت اهداف آموزشی ، هماهنگی با سایر واحدهای دانشکده جهت نیل به اهداف سازمانی ، برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه در راستای همگامی با اهداف کلان مجموعه ، نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و اجرای اهداف اصلی و خط مشی های معاونت آموزشی دانشگاه ،برگزاری شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی و نیز ارزشیابی از فعالیت ها و فرآیندهای آموزشی از جمله اهم وظایف این معاونت می باشد.