سرپرست تخصصی

دکتر حمید کرمانشاه

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/ترمیمی
تلفن: 

ایمیل: kermanshahhamid@yahoo.com

دکتر کرمانشاه