سرپرست تخصصی گروه

دکتر حوریه باشی زاده

 هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/رادیولوژی
تلفن: 88351154
ای میل: h_bashizade@yahoo.com

دکتر باشی زاده