برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم

برنامه آموزشی رشته تخصصی رادیولوژی دهان و فک صورت به تفکیک ترم(اجرا از سال 92)