سرپرست تخصصی گروه آموزشی پروتزهای دندانی

دکتر مرضیه علی خاصی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/پروتز های دندانی
تلفن: 88351165

ای میل: m_alikhasi@yahoo.com
 

دکتر علی خاصی