سرپرست تخصصی

دکتر سمیه ذیقمی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/پروتز های دندانی