سرپرست تخصصی

دکتر افشین خرسند

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/پریودانتیکس

dr.eshghyar
 

تلفن: 09121217117
ای میل: a_afshin_KHORSAND@tums.ac.ir