سرپرست تخصصی

دکتر سیامک یعقوبی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/پریودانتیکسدکتر یعقوبی