برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم

برنامه آموزشی رشته پریودانتیکس

برنامه دروس رشته تخصصی پریودانتیکس به تفکیک ترم (اجرا از سال92)