سرپرست تخصصی ارتودانتیکس

دکتر طاهره حسین زاده نیک

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/ارتودانتیکس

دکتر حسین زاده