برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم 1

برنامه آموزشی رشته ارتودانتیکس(اجرا تا سال90)

برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم 2

برنامه آموزشی رشته ارتودانتیکس (اجرا از سال 90)