سرپرست تخصصی گروه آموزشی

دکتر سارا قدیمی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/کودکان
تلفن: 88351160

ایمیل: sghadimi@tums.ac.ir

دکتر قدیمی