سرپرست تخصصی

دکتر مهدی شهرابی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/کودکان

دکتر شهرابی