برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم

برنامه دروس رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان به تفکیک ترم(اجرا از سال 92)