سرپرست تخصصی

دکتر عباس کریمی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/جراحی دهان و فک و صورت
تلفن: 88351167

ایمیل: abbaskarimi@yahoo.com

klj