مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر عباس کریمی

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان:

رشته جراحی دهان و فک و صورت