مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر فرزانه آقا حسینی

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان:

تمامی رشته های تخصصی دندانپزشکی