مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر شمس الملوک نجفی

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان:

تمامی رشته های تخصصی دندانپزشکی