سرپرست تخصصی

دکتر محمدرضا شریفیان

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/اندودانتیکس
تلفن: 09121448402
ای میل: drsharifian@tums.ac.ir

جناب آقای دکتر شریفیان- سرپرست تخصصی گروه اندودانتیکس