برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم

برنامه آموزشی رشته اندودانتیکس

برنامه دروس رشته تخصصی اندودانتیکس به تفکیک ترم (اجرا از سال92)

برنامه دروس رشته تخصصی اندودانتیکس به تفکیک ترم(اجرا از سال92)