سرپرست تخصصی

دکتر آرش منصوریان

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/بیماری های دهان و فک و صورت دکتر منصوریان