سرپرست تخصصی گروه آموزشی

دکتر فرزانه آقاحسینی

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/بیماری های دهان و فک و صورت 
تلفن: 88351152
ای میل: aghahose@sina.tums.ac.ir

آقا حسینی