برنامه آموزشی بیماریهای دهان و تشخص

برنامه آموزشی رشته بیماریهای دهان و تشخیص

برنامه دروس رشته تخصصی بیماریهای دهان و فک صورت به تفکیک ترم(اجرا از سال 92)

برنامه دروس رشته تخصصی بیماریهای دهان و فک صورت به تفکیک ترم(اجرا از سال 92)