سرپرست تخصصی

دکتر نصرت اله عشقیار

هیأت علمی آموزشی
مرتبه علمی: استاد
دانشکده/گروه آموزشی: دندانپزشکی/آسیب شناسی فک و دهان و صورت

dr.eshghyar
 

تلفن: 09123875514
ای میل: eshghyar@tums.ac.ir