برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم

برنامه آموزشی رشته آسیب شناسی دهان و فک

برنامه آموزشی رشته تخصصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت به تفکیک ترم(اجرا از سال92)

برنامه آموزشی رشته تخصصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت به تفکیک ترم (اجرا از سال92)