فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای هیأت علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)