معرفی اعضای کمیته اخلاقی دانشکده دندانپزشکی تهران

 سمت  نام ونام خانوادگی
 رئیس دکتر امیررضا رکن
 دبیر  دکتر نغمه بهرامی
 حقوقدان  دکتر ذبیح اله واحدی
 روحانی  حجه الاسلام محمدعلی خلیلی
 متخصص آمار اپیدمیولوژی دکتر احمدرضا شمشیری
 متخصص اخلاق پزشکی دکتر پونه سالاری 
 نماینده جامعه دکتر علیرضا رویتوند غیاثوند 
 پژوهشگر 1 دکتر مرضیه علی خاصی
 پژوهشگر2 دکتر محمد صادق احمدآخوندی
 پژوهشگر3   دکتر نغمه بهرامی