معرفی اعضای کمیته اخلاقی دانشکده دندانپزشکی تهران

 سمت  نام ونام خانوادگی
 رئیس  دکتر محمد بیات
 دبیر  دکتر نغمه بهرامی
 حقوقدان  دکتر ذبیح اله واحدی
 روحانی  حجه الاسلام محمدعلی خلیلی
 متخصص آمار اپیدمیولوژی دکتر احمدرضا شمشیری
 متخصص اخلاق پزشکی دکتر پونه سالاری 
 نماینده جامعه دکتر علیرضا رویتوند غیاثوند 
 پژوهشگر 1 دکتر امیررضا رکن 
 پژوهشگر2  دکتر شهرو اعتماد مقدم
 پژوهشگر3   دکتر نغمه بهرامی