جدول گزارش دهی پایان نامه های مصوب

ردیف کد طرح/شماره دانشجویی عنوان پژوهش مجری اصلی/استاد راهنما دانشجو کد اختصاصی مصوبه کمیته اخلاق تاریخ وصول مستندات طرح به کمیته اخلاق تاریخ تصویب نام و شناسه اختصاصی کمیته تصویب کننده طرح پژوهشی
1 9011272072 تعیین میزان اثر آنتی باکتریال هر یک از خمیردندانها و دکتر زهره  مرادی سیده فرانک نوری رحیم ابادی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2152  96/02/04  96/02/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
2 9111272057 ارزیابی خوداظهار مهارت های ارتباط بالینی و دکتر افسانه پاکدامن شهین یوسفیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2233  96/02/06  96/02/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
3 8911272054 بررسی میزان حضور cancer associated fibroblast (CAF) در دکتر رهرو تایان علی کاغذلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2173  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
4 9011272019 بررسی دانش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با دکتر زهرا محبی نازیلا خداوردی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2163  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
5 9123102041 بررسی باند برشی در کامپوزیت های خود چسپنده ای که دکتر صفارپور سهیل نیکپور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2057  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
6 9011272051 بررسی قابلیت مشاهده کانال مندیبل در دکتر داریوش گودرزی پور سید محمدصالح فهیم زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2283  95/12/09  96/02/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
7 9123102024 رزیابی اثر آنتی میکروبیال نانوذرات SiO2 و دکتر کیومرثی پانیذ زمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2142  96/01/26  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
8 9111272050 بررسی مقایسه ای اثر ضدباکتریایی مواد پوشش پالپ مستقیم آزاد کننده کلسیم بر دکتر رنجبر عمرانی زانیارمحمدی خانقاه IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2074  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
9 9023102031 بررسی دقت تشخیصی پرفوریشن های نواری و فورکا در دکتر افخمی جدی سارا سلیمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2056  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
10 9023102022 بررسی اثر Voxel size در تشخیص پرفوریشنهای نواری در دکتر غنچه فاطمه خدیو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2073  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
11 8911272082 بررسی سفالومتری مرکز چرخش ماگزیلا و مندیبل متعاقب جراحی Impaction ماگزیلا و دکتر حسین زاده نیک دلارام شاهبداغی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2290  96/01/16  96/02/24 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
12 9011272049 بررسی تاثیر پمفلت آموزشی بر میزان آگاهی در مورد دکتر قدیمی مهسا فروزنده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2070  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
13 8923102010 بررسی فراوانی توده های سر و گردن در دکتر منیر مرادزاده خیاوی سپیده پگاه حسین زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2169  96/01/19  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
14 9023102019 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با دکتر رازقی مهسا حسنی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2105  95/12/09  96/02/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
15 9011272064 بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی کامپوزیت crea.lign به دکتر سمیه ذیقمی نغمه موسی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2069  95/12/23  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
16 9211167002 مقایسه اثر درمانهای موضعی orabase زردچوبه وorabaseتریامسینولون در دکتر آرش منصوریان شهاب الدین بابایی فرد IR.TUMS.REC.1394.1300  96/01/16  96/01/19 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
17 9011272073 بررسی عوامل موثر در غیبت و تاثیر آن بر دکتر رضا یزدانی حمید رضا همت یار IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2039  95/12/15  96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
19 9011272012 ررسی میزان رضایت دانشجویان سال آخر دانشکده های دندانپزشکی تهران و دکتر راضیه خان محمدی راشین بهرامی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2318 95/06/24 96/02/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
20 9011272078 مقایسه تطابق لبه ای فریم ورک های غیر فلزی تک واحدی متکی بر دکتر سید مجید صاحبی سمیرایازرلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2327 96/02/04 96/02/30 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
21 9023102041 بررسی تاثیر فتوداینامیک تراپی (PDT) بر بیان فاکتور ها ی Cycline D1 و دکتر منزوی مهسان مسیبی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2040 95/12/14 96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
22 9011272033 بررسی سختی سطحی یک کامپوزیت خود باند شونده و دکتر صدیقه سادات هاشمی کمانگر محمدزین الدینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2364 96/02/30 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
23 9411205005 بررسی مقایسه ای دقت ابعادی اسکنرهای داخل دهانی و دکترسعیدنوکار ایمان شفیعی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2365 96/02/23 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
24 9023102016 رزیابی اثرروش های مختلف آماده سازی سطح بر دکتر نازنین کیومرثی آذین جراح IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2415 96/02/03 96/03/06 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
25 9111250004 مقایسه بروز اکتروپیون و انتروپیون بین روش های transconjuctival و subciliars در دکتر مهرنوش مومنی روچی حامد زاهدی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2465 95/10/29 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
26 9011272057 طراحی study book بخش جراحی فک و صورت برای دکتر رضا شریفی مهرناز محمررضاخانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2715 95/12/09 96/04/03 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
27 8923102025 ررسی تاثیر مداخله ی آموزش بر میزان آگاهی معلمان دکتر سمانه بدخش شادی شیرزادی مخلصی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2496 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
28 8911272005 ررسی فراوانی ضایعات سر و گردن کودکان و نوجوانان (زیر18سال) در دکتر رهرو تابان رامین انصاری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2504 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
29 9011272001 برررسی چقرمگی شکست باند سیستم های باندینگ سلف اچ و دکتر منزوی طیبه اباذری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2494 95/10/29 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
30 8811272009 ررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان اسکواموسل دکتر قلی زاده سجاد افضلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2492 95/12/09 96/03/13 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
31 9023102028 مقایسه ثبات بافت نرم و سخت پس از دکتر حسین اذان گو هویار زحمتکش IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2610 95/08/09 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
32 9011272008 مقایسه تاثیر مواد بلیچینگ معمولی (conventional) و دکتر شفیعی هادی امیدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2461 96/02/18 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
33 9111272054 بررسی سطح آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دکتر رازقی لیلا مهر طلب IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2462 96/03/02 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
34 8823102038 اثیر همراهی لیزر درمانی و اکلوزال اپلاینس در دکتر حسین اذان گو مریم نکیسا IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2718 95/12/23 96/03/04 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
35 8711272073 بررسی مقایسه ای نوع قند و میزان pH در دکتر رازقی اریج خطاب IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2456 96/02/18 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
36 9411205005 بررسی مقایسه ای دقت ابعادی اسکنرهای داخل دهانی و دکترسعیدنوکار ایمان شفیعی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2365 96/02/23 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
37 9011272011 سنجش روایی و پایایی ابزار طراحی شده برای دکتر خامی مریم باقی زاده فینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2463 96/02/23 96/03/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
38 8923102028 بررسی وضعیت بدنی دندانپزشکان حین انجام درمان‌های مختلف دکتر نازنین کیومرثی ارسلان غنی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2612 96/02/23 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
39 9123102005 مقایسه تشخیص پوسیدگی اولیه اکلوزالی دندانهای دایمی با دکتر ایداصفارپور صدف استاد اقا نظری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2659 96/01/26 96/03/28 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
40 9011272080 بررسی اثر photobiomodulation برروی تکثیر و دکتر فرنوش محمدی محیانظریان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2583 96/02/25 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
41 9011272053 بررسی حساسیت به اسید و حل شوندگی در دکتر رنجبرعمرانی هدی قنواتی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2611 96/02/24 96/03/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
42 9011272059 بررسی اثر رزولوشن تصویر CBCT بر دکتر باشی زاده رضا مرواریدی فریمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2582 95/11/12 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
43 9011272070 تاثیر افزایش درجه حرارت سرم شستشو در دکتر پادگانه زهرا نور علی زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2581 96/03/06 96/03/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
44 9413728004 Effect of remineralizing agents on دکترالهیار گرامی waleed shallal marid alrishdawe IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2721 96/03/17 96/04/03 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
45 9211272025 ررسی حضور لنفوسیتهای Bو پلاسماسل ها در ارتشاح آماسی لیکن پلان دهانی به کمک دکتر نازنین مهدوی نیکا سلطانی IR.TUMS.VCR.REC.1395.1036 96/04/04 96/04/21 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
46 9111272052 بررسی اگاهی ونگرش دندانپزشکان شهر تهران نسبت به موارد تجویزتوموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی دکترمهدی نیکنامی سمانه مرادی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2752 96/03/24 96/04/10 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
47 9123102016 ررسی اثر ضد باکتری های پوسیدگی زا نانوذرات چیتوزان در دکتر احمدسوداگر ارمین حسین پور نادر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2773 96/03/27 96/04/12 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
48 9011272022 بررسی اثر pretreatment عاج با کلر هگزیدین بر استحکام دکتر شبنم میلانی زهرا خوش لفظ IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2833 96/04/04 96/04/20 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
49 9411167003 مقایسه اثر دو لیزر کم توان دایود 660nmو 810nm بر ضایعات دیسپلاستیک حفره دهان دکتر سارا پورشهیدی الهه قاسم زاده حسینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2774 96/03/06 96/04/12 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
50 9011272034 رزیابی دنتوآلوئولار ناحیه شکاف توسط cbct در بیماران نوجوان دچار شکاف کام و دکتر سروین سرمدی درین سپارزاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2772 95/12/15 96/04/12 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
51 9411121001 مقایسه سمیت سلولی انواع ترکیبات دارویی مورد استفاده در دکترمحمد شریفیان مهساصبحی افشار IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2813 96/03/17 96/04/18 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
52 9023102017 مقایسه اثر کیک پروبیوتیک با کیک معمولی بر PH بزاق و دکتر مریم کوپانی ثناجهانگیر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2754 95/12/09 96/04/10 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
53 9413728003 effect of different type of tooth paste on surface roughness of stainless دکتر طاهره حسین زاده نیک hayder ali alnaser IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2795 96/04/12 96/04/10 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
54 9413728002 Antimicrobial effect of adding propolis nanoparticles to acrylic دکتر احمد سوداگر aseel niema hafith IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2794 96/04/12 96/04/14 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
55 9411121002 مقایسه توانایی مواد مختلف در پرکردن ضایعات تحلیل داخلی مصنوعی ایجاد شده در ریشه دکترکاظم آشفته یزدی پروین عالمی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2848 20/03/1396 24/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
56 9123102008 ررسی اثر چند مهار کننده Matrix Metalloproteinase بر باند میکروکششی (μTBS) ترمیم های دندانی و ادهزیو Etch & Rinse دکتر مرضیه روحانی نسب ابوالقاسم امینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2810 17/03/1396 18/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
57 9123102016 بررسی اثر ضد باکتری های پوسیدگی زا نانوذرات چیتوزان در کامپوزیت های مورد استفاده در ارتودنسی در rat دکتر احمدسوداگر آرمین حسین پور نادر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2773 27/03/1396 12/4/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
58 9011272046 مقایسه مورفولوژی مندیبل در بیماران بزرگسال دارای شکاف کامل دوطرفه کام و لب عمل نشده با افراد سالم دکتر چلیپا مهسا غیاثی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2499 25/02/1396 13/03/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
59 9111250005 بررسی میزان بیان miR-21، miR-24 و miR-29a در پلاسمای بیماران مبتلا به کارسینومای سلول¬های سنگفرشی دهان ( OSCC دکترعباس کریمی امیرسالارسیدیاحسین IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2165 9/12/1395 10/2/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
60 9221393002 ساخت و مشخصه یابی فیلم پلیمری بر پایه پلی کاپرولاکتون و آلژینیک دکتر فرهاد شفیعی مهرسیما قوامی لاهیجی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3478 19/06/1396 25/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
61 9111272063 بررسی استحکام فشاری چند نوع لاینر جدید با دکتر زهره مرادی سیده نیلوفر طباطبایی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3336 18/05/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
62 9123102011 بررسی بیومارکرهای تشخیصی در بیماران مبتلا به استئونکروزیس دکتر ارغوان تنکابنی نیلوفر بنکدار هاشمی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3342 26/01/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
63 9023102021 بررسی اپیدمیولوژی بدخیمی های حفره دهان در نمونه های بیوپسی مراجعه کنندگان به دکتر سیمین زهرا محبی سیده صبا خاوری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3333 23/02/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
64 8811272038 بررسی وضعیت سلامت دهان و دندانخود دکترحسین حصاری سید یوسف صادقی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2958 29/01/1396 2/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
65 9123102043 بررسی بیومارکرهای بزاقی استرس ( کورتیزول و آلفا آمیلاز) در دکتر مینا خیام زاده فرانک وکیلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3050 26/01/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
66 9113102001 بررسی ارتباط ترس از دندانپزشکی و وضعیت سلامت دندانها در دکتر سیمین زهرا محبی صبا رحیمیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3334 2/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
67 9011272065 مقایسه گیر و تطابق داخلی فریم ورک های متکی بر دکتر صفورا قدسی مژده میثمی آزاد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2979 2/5/1396 4/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
68 9011272058 ارزیابی عمق نفوذ داخل توبول های عاجی و مقدار کمی بقایای مخلوط هیدروکسیدکلسیم با حامل های نرمال سالین، پروپیلن گلیکول، نانو سیلور، کلرهگزیدین و دکتر بهنام بوالهری سیدعلی مرسلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3052 2/5/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
69 9011272016 بررسی موارد انطباق ابعادی مولر اول شیری فک پایین با ابعاد خارجی روکش ا دکترعلیرضا حیدری سارا جلالوند IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3397 2/5/1396 19/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
70 9011272007 بررسی میزان همکاری و عوامل مرتبط با آن درکودکان مراجعه کننده به دکتر مهدی شهرابی مرضیه آقایی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3121 7/5/1396 18/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
71 9413665001 بررسی تاثیر گذر زمان، خشونت سطحی و رنگ پذیری بر دکتر حمید جلالی فاطمه بلاغی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3339 8/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
72 9411280002 بررسی آرتیفکت ایمپلنت های تیتانیوم، زیرکونیوم و تیتانیوم-زیرکونیوم در دکتر حوریه باشی زاده فخار محبوبه ایرانمنش IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3046 8/5/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
73 9411114001 بررسی اثر لیزر Er:YAGو Er,Cr:YSGG بر دباندینگ براکت های سرامیکی از دکتر محمد هاشم حسینی ابوالقاسم بهادر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3338 9/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
74 9011272013 بررسی انواع عملکرد دندانپزشکان عمومی در خصوص درمان پوسیدگی های عمیق در دکتراحمد جعفری فریماه پور جواد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3481 9/5/1396 25/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
75 9123102008 بررسی اثر چند مهار کننده Matrix Metalloproteinase بر دکتر مرضیه روحانی نسب ابوالقاسم امینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2810 17/03/1396 18/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
76 9011272045 بررسی نتایج patch test در بیماران مبتلا به دکتر فرزانه آقا حسینی الهه غلامرضایی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3048 21/03/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
77 9411121002 مقایسه توانایی مواد مختلف در پرکردن ضایعات تحلیل داخلی مصنوعی ایجاد شده در دکترکاظم آشفته یزدی پروین عالمی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2848 20/03/1396 24/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
78 9111272016 بررسی مقایسه ای حضور ویروس پاپیلوما انسانی و ساب تایپ های ژنتیکی آن در بین بیماران مبتلا به دکتر عطا قراجه ای نرگس حاجیانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3396 20/03/1396 19/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
79 9211272050 بررسی تاثیر لیزرتراپی کم توان 940nm GaAlAs بر دکتر حوری اصل روستا غزل مرشدزاده طهرانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3394 24/03/1396 19/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
80 9411103001 بررسی رابطه حضور فیبروبلاست های مرتبط با بدخیمی (cancer associated fibroblasts) در استرومای تومورهای adenoid cystic carcinoma وpolymorphous low grade adenocarcinoma با دکتر نازنین مهدوی مونا زواره ای IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3343 12/4/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
81 8911272031 بررسی شیوع هیپومینرالیزاسیون مولر انسیزور (MIH) در دکتر راضیه خان محمدی احمدرضا سالاری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3395 12/4/1396 19/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
82 9411276004 مقایسه مقاومت به شکست کامپوزیت bulk fill (sonic fill) با دکتر شهرام مشرفیان مریم شفیع زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3340 2/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
83 9411121003 مقایسه میزان تغییر رنگ تاج دندان به دنبال درمان دکتر حسن رزمی مریم فربد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2977 4/4/1396 4/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
84 9411114004 بررسی تأثیر تابش لیزر Nd:YAG با انرژیهای مختلف بر میزان استحکام باند برشی و ARI در دکتر محمدصادق احمدآخوندی مریم نصیری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3335 14/04/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
85 9011272023 بررسی اسپکتروفتومتریک پشت پوشی مواد رستوراتیو (پلیمر-سرامیک ( Enamic ) ، گلاس سرامیک ( IPS-emax CAD ) و دکتر لیلا صدیق پور یاسمن دانشیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2998 19/04/1396 8/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
86 9411276003 بررسی میزان میکرولیکیج دندان ها ی مولر شیری ترمیم شده با دکتر بهمن سراج منا سهرابی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3332 2/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
87 9311276003 بررسی اثردو روش متفاوت قرار دادن کامپوزیت در دکتر سارا قدیمی زهره استکی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3402 2/5/1396 19/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
88 9211272062 مقایسه تطابق فریم ورک های پارسیل ساخته شده با دکتر لیلا صدیق پور هانیه عباس نژاد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3337 2/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
89 9111272052 بررسی اگاهی ونگرش دندانپزشکان شهر تهران نسبت به دکترمهدی نیکنامی سمانه مرادی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2752 24/03/1396 10/4/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
90 9123102036 بررسی مقایسه ای دقت تشخیص شکستگی عمودی ریشه دندان های پر شده با دکتر هانیه کاویانی سیما کوکبیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3057 27/03/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
91 9123102035 بررسی مقایسه ای دقت تشخیصی CBCT و PSPدر دکتر هانیه کاویانی یاسمین کرباسچی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3060 27/03/1396 15/05/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
92 9123102016 بررسی اثر ضد باکتری های پوسیدگی زا نانوذرات چیتوزان در دکتر احمدسوداگر ارمین حسین پور نادر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2773 27/03/1396 12/4/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
93 8811272034 طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در دکتر سکینه نیکزاد هما شاقی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3330 29/03/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
94 9011272003 تعیین ارتباط نوع بیمه کودکان دبستانی 7 تا 12 ساله با دکتر بهمن سراج همااخوان ملایری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2971 9/12/1395 3/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
95 9211272025 بررسی حضور لنفوسیتهای Bو پلاسماسل ها در دکتر نازنین مهدوی نیکا سلطانی IR.TUMS.VCR.REC.1395.1036 4/4/1396 21/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
96 9011272022 بررسی اثر pretreatment عاج با کلر هگزیدین بر استحکام باند push-out ترمیم های کامپوزیت باند شده با باندینگ هایtotal-etch و دکتر شبنم میلانی زهرا خوش لفظ IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2833 4/4/1396 20/04/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
97 9411280001 بررسی دقت تصاویر CBCT در اندازه گیری ارتفاع کرست استخوان باکال در دکتر داریوش گودرزی پور الهام السادات امامی میبدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2970 12/4/1396 3/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
98 9121431003 بررسی روش های پرداخت دستمزدو رابطه آن با دکتر حسین حصاری رضاعمرانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3479 10/2/1396 25/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
99 9411276002 مقایسه میزان میکرولیکیج کامپوزیت سلف ادهزیو،فیشورسیلانت سلف ادهزیو و فیشورسیلانت معمولی در دکتر علیرضا حیدری زهره سادات حسینی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3480 26/04/1396 25/06/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
100 9411276001 بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت فلو سلف ادهزیو در مقایسه با کامپوزیت فلوکانونشنال و دکتر مهدی شهرابی کیانا پورزندپوش IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3345 2/5/1396 12/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
101 941372881 Comparison of SBS and ARI of ceramic bracket on feldspathic surface in debonding process with دکتر محمد صادق احمد اخوندی maryam nasraw IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2978 12/4/1396 4/5/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
102 9121102001 ارزشیابی آزمایشگاهی کارایی و دکتر مرضیه روحانی نسب نسترن علی نژاد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3539 6/2/1396 1/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
103 9111272059 بررسی نتایج patch test در بیماران مبتلا به دکتر مهدیه سادات موسوی نرگس قراگوزلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.353 9/5/1396 1/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
104 9011272029 بررسی سطح سایتوکاین های التهابی (IL-1,IL-6,TNF-a) در دکتر نرگس قلی زاده آروین رضایی اول IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3570 4/4/1396 4/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
105 9123102021 بررسی جهش های شایع و آمپلیفیکاسیون GATA4 و نیز تغییر بیان ژن GATA4 در دکتر مینا خیام زاده آروین راکی زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3604 26/1/1396 11/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
106 8911272083 ارزیابی تاثیر پانسمان پماد تتراسایکلین چشمی بعد از دکترامیرعلی بدری مسعود جمشیدیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3614 12/4/1396 11/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
107 9011272006 مقایسه اثرات ضد دردی ناپروکسن، آمی تریپتیلین، کافئین، فلوکستین و گاباپنتین بر دکتر شیوا شیرازیان مینا اعتماد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3632 11/7/1396 15/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
108 9211272059 بررسی ارتباط جو آموزشی با خودکارآمدی در دکتر حسین حصاری فاطمه فرشاد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3669 2/7/1396 18/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
109 9311276001 مقایسه Canine Overlap قبل و بعد از بیهوشی عمومی در دکتر سارا قدیمی الناز عسکری انارکی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3670 2/5/1396 18/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
110 9023102020 بررسی خواص انتی باکتریال رزین اکریلی با دکتراحمد سوداگر پگاه خاموشی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3679 16/7/1396 19/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
111 9313710001 پیوند پایه دار تغیریافته:یک تکنیک جدید برای افزایش بافت نرم به دکترسید حسین محسنی صالحی منفرد فارس میرخان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3595 12/6/1996 10/7/1996 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
112 9411213002 مقایسه ی تغییرات ابعادی پیوند آزاد لثه در دو بستر آماده سازی شده با لیزر Er,Cr:YSGG و دکترافشین خورسند حامد رحیمی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3594 26/4/1396 10/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
113 9221431002 طراحی و اجرای مداخله آموزشی و ارزیابی اثر بخشی آن بر دکتررضا یزدانی مریم فضلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3521 9/5/1396 28/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
114 9411205002 مقایسه زمان قالبگیری و تطابق فریم ورک رستوریشن های تک واحدی متکی بر دکتر حکیمه سیادت سودابه کولیوند IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3520 24/2/1396 28/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
115 9111272056 اثر ویتامین K در تحریک تمایز سلول های بنیادی پالپ دندان به دکترامیر علی رضا رسولی قهرودی محمد نجفی عالیشاه R.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3698 23/2/1396 23/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
116 8923102008 مقایسه میزان ترنسپورتیشن کانال مزیوباکال مولر ماگزیلا با دو دکتر پگاه صراف خانم فرخ حاجی محمدطاهری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3697 11/7/1396 23/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
117 9123102013 مقایسه اثر فیزیوتراپی با لیزر سوزنی در درمان دکتر شمس الملوک نجفی ریحانه پالیزگیر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3872 3/2/1396 14/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
118 9123102023 بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مراجعه کننده به دکترحسین حصاری نیکا رضایی کلانتری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3910 24/3/1396 16/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
119 9511205002 مقایسه تطابق داخلی و لبه ای اندوکراون و دکترسید مجید صاحبی محیا حسن زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3742 24/3/1396 25/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
120 9123102015 بررسی تأثیر خمیر دندان سفید کننده اپتیکال بر دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر فرنوش حسین پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3743 29/6/1396 25/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
121 9023102046 بررسی اثربخشی تجویز ویتامین C بر بهبود دکتر شمس الملوک نجفی حدیث یگانه فرد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3757 12/6/1396 29/7/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
122 9411114003 تاثیر اضافه کردننانوذرات بره موم(propolis)بر دکتر احمدسوداگر آرمین صعودی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2982 7/8/1396 8/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
123 9011272077 مقایسه Bioactivity و Solubility سه ماده ی Calcium Phosphate Cement ،Bioactive Glass و دکتر سیما شهابی ساناز ولی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3875 9/8/1396 14/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
124 9111272055 بررسی مقایسه ای بیان ژن PTEN در بافت fresh کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و دکتر فرشته بقایی نائینی فاطمه ناصری طاهری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3922 21/6/1396 20/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
125 9111272014 بررسی مقایسه ای حضور miRNA 26b در بافت fresh کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و دکتر پویان امینی شکیب مهسا جهان بین IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3972 28/6/1396 21/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
126 9011272061 بررسی توانمندی حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در دکتر رضا یزدانی دانیال معدن کن IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4076 6/8/1396 29/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
127 9023102018 ارتباط بیان ژن p16 و متیلاسیون ژن p16 در بیماریهای لیکن پلان دهان و اسکواموس سل کارسینومای دهان در جمعیت نمونه ایرانی در دکتر مینا خیام زاده رامتین حاجی محمد تقی صیرفی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4077 3/2/1396 29/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
128 9211272002 بررسی میزان تغییر رنگ دکتر فریده گرامی پناه مرضیه احسانی کچوسنگی IR.TUMS.VCR.REC.1395.197 17/8/1396 30/8/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
129 9223102029 بررسی تأثیر خمیر دندان سفید کننده اپتیکال بر دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر هلیا ضیائی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4091 29/7/1396 4/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
130 9211272036 بررسی رابطه بین غلظت سرب و کادمیوم در دندان شیری و دکتر فریبا متوسلیان هدی قدرتی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4092 3/8/1396 4/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
131 9511276002 تعیین نقش سبک دلبستگی در پیش بینی رفتار کودکان 6-3 ساله دکترمهدی شهرابی مرضیه صالحی شهرابی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4093 15/8/1396 4/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
132 9111272044 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی درمورد اهمیت نقش دندانپزشک در دکتر محمد رضا خامی شیما قربانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4128 29/8/1396 11/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
133 9111272015 بررسی ارتباط فرسودگی تحصیلی با انگیزه های انتخاب رشته در دکتر سیمین زهرا محبی مصطفی چگینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4129 18/7/1396 11/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
134 9011272004 بررسى میزان بقا و تحلیل استخوان در ایمپلنت هاى کارگذارى شده در دکترعباس کریمی خاطره آرین راد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4191 9/8/1396 20/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
135 9511167002 بررسی سطح سرمی و بزاقی آکواپورین 5 در بیماران لیکن پلان دهانی مبتلا به دکتر فرزانه آقاحسینی یلدا الهام IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4192 29/8/1396 20/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
136 9111272018 بررسی خاصیت فلورسانس و اپالسنس چند نوع کامپوزیت دندانی دکترمعصومه حسنی طباطبایی ستوده خورشیدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4235 12/9/1396 22/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
137 9111272011 بررسی کارایی XP Endo Finisher در حذف بقایای سیلرهای MTA fillapex, Endoseal MTA , AH26 به دکتر محمد شریفیان میلاد پوریا IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4194 11/9/1396 20/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
138 9011272067 بررسی اثرات بیومکانیکی جایگذاری ایمپلنت با تراز های متفاوت در دکترعلی رضا پرهیز سیدمحمدمهدی میرمحمدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4170 12/9/1396 18/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
139 9111272070 مقایسه استخوان تشکیل شده در روش متداول ثابت سازی قطعات استخوانی به دکتر رضا شریفی ساینا نظامی نیا IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4156 29/8/1396 14/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
140 9111272069 تمایز سلول های PDLبه سلول های استئوبلاست روی داربست آلژینات کلسیم با دکترعلی رضا پرهیز فرشاد بیات IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4193 9/8/1396 20/9/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
141 9221393002 ساخت و مشخصه یابی فیلم پلیمری بر پایه پلی کاپرولاکتون و دکتر فرهاد شفیعی مهرسیما قوامی لاهیجی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.3478 19/6/1396 25/6/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
142 9123102042 بررسی مقایسه ای اثرپوشش نانو ذرات اکسید روی و پوشش لایه نازک نانوساختار اکسید روی به روش شیمیایی بر دکتربهراد تنباکوچی متین نیکفرجام نشتیفانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4086 25/9/1396 10/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
143 9211272055 بررسی استحکام و ثبات پلیتینگ شکستگی های ساب کندیلار فک پایین در سه روش دکترعلی رضا پرهیز فائزه نظرنژاد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4087 28/9/1396 10/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
144 9211272032 بررسی پایایی درون مشاهده گر و بین دکترفرشته بقایی نائینی نگار عکاف زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4125 3/10/1396 13/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
145 9123102039 بررسی میزان شیوع تنوعات آناتومیکی و ابنرمالیتی هادر دکتر رضا یزدانی نیلوفرناظران IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4157 24/3/1396 17/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
146 9023102030 بررسی دریافت های رژیمی بیماران تحت کموتراپی یا رادیوتراپی و دکتر ارغوان تنکابنی آیسان سبحانی فر IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4161 8/9/1396 18/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
147 9511167001 بررسی میزان بیان ژن آکواپورین 5 (AQP5) در بافت مبتلا به دکتر فرزانه آقاحسینی هدا براتی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4126 29/8/1396 13/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
148 9011272029 اندازه گیری گیرنده های α-آدرنرژیک و β-آدرنرژیک در بزاق بیماران دارای لیکن پلان دهانی در دکتر نرگس قلی زاده آروین رضایی اول IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4182 12/9/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
149 9123102037 ارزشیابی آزمایشگاهی کارایی و ماندگاری درمان بلیچینگ در مطب با دکتر مرضیه روحانی نسب فاطمه گل آور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4183 22/9/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
150 9111272036 بررسی رابطه بین میانگین سطح ویتامینD سرم و شاخص پوسیدگی دندان(ICDAS) در دکترمهدیا غلامی فرشته عباسپور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4184 12/9/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
151 9211272027 بررسی رابطه حضور فیبرو بلاست های مرتبط با بدخیمی( CAF ) با آنژیوژنز در دکتر پویان امینی شکیب مریم صالح زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4185 25/9/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
152 9111272007 بررسی ضخامت باکال –لینگوال استخوان الوئل بر اساس دکترحسن حسینی تودشکی پگاه بختیاری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4186 9/10/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
153 9011272047 بررسی رادیوگرافیک تاثیر کاربرد Simvastatin در جراحی بالا بردن کف سینوس ماگزیلا به همراه دکترسیامک یعقوبی شکیبا فراهانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4212 6/8/1396 23/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
154 9023102008 مقایسه ی اثر تشخیصی سیستم با بیس فلورسنت و رادیوگرافی بایت وینگ در دکتر آیدا صفارپور فریال آقا پورزنگنه IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4241 6/10/1396 26/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
155 9123102002 بررسی اثر فعال کننده های مختلف شوینده نانوذرات نقره در دکتر فرزانه افخمی جدی پانیذ احمدی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4358 20/10/1396 7/11/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
156 9111272010 بررسی سمیت سلولی مواد پالپ کپ دکترمهدی عباسی امیراحمد پهلوان حسینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4448 3/11/1396 17/11/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
157 9411114000 مقایسه تأثیر دهان شویه سدیم فلوراید بر اصطکاک و خشونت سطحی بین دکتر طاهره حسین زاده نیک مریم جواهری مهد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4449 3/11/1396 17/11/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
158 9413738001 مقایسه دقت تشخیصی CBCT و دکترمهرداد پنج نوش شبنم چارلی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.4181 17/10/1396 19/10/1396 IR.TUMS.DENTISTRY.REC