جدول گزارش دهی پایان نامه های مصوب

ردیف کد طرح/شماره دانشجویی عنوان پژوهش مجری اصلی/استاد راهنما دانشجو کد اختصاصی مصوبه کمیته اخلاق تاریخ وصول مستندات طرح به کمیته اخلاق تاریخ تصویب  نام و شناسه اختصاصی کمیته تصویب کننده طرح پژوهشی
1 9011272072 تعیین میزان اثر آنتی باکتریال هر یک از خمیردندانها و دکتر زهره  مرادی سیده فرانک نوری رحیم ابادی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2152  96/02/04  96/02/09 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
2 9111272057 ارزیابی خوداظهار مهارت های ارتباط بالینی و دکتر افسانه پاکدامن شهین یوسفیان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2233  96/02/06  96/02/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
3 8911272054 بررسی میزان حضور cancer associated fibroblast (CAF) در دکتر رهرو تایان علی کاغذلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2173  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
4 9011272019 بررسی دانش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با دکتر زهرا محبی نازیلا خداوردی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2163  95/12/22  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
5 9123102041 بررسی باند برشی در کامپوزیت های خود چسپنده ای که دکتر صفارپور سهیل نیکپور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2057  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
6 9011272051 بررسی قابلیت مشاهده کانال مندیبل در دکتر داریوش گودرزی پور سید محمدصالح فهیم زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2283  95/12/09  96/02/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
7 9123102024 رزیابی اثر آنتی میکروبیال نانوذرات SiO2 و دکتر کیومرثی پانیذ زمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2142  96/01/26  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
8 9111272050 بررسی مقایسه ای اثر ضدباکتریایی مواد پوشش پالپ مستقیم آزاد کننده کلسیم بر دکتر رنجبر عمرانی زانیارمحمدی خانقاه IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2074  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
9 9023102031 بررسی دقت تشخیصی پرفوریشن های نواری و فورکا در دکتر افخمی جدی سارا سلیمانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2056  95/12/09  96/01/23 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
10 9023102022 بررسی اثر Voxel size در تشخیص پرفوریشنهای نواری در دکتر غنچه فاطمه خدیو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2073  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
11 8911272082 بررسی سفالومتری مرکز چرخش ماگزیلا و مندیبل متعاقب جراحی Impaction ماگزیلا و دکتر حسین زاده نیک دلارام شاهبداغی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2290  96/01/16  96/02/24 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
12 9011272049 بررسی تاثیر پمفلت آموزشی بر میزان آگاهی در مورد دکتر قدیمی مهسا فروزنده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2070  95/12/09  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
13 8923102010 بررسی فراوانی توده های سر و گردن در دکتر منیر مرادزاده خیاوی سپیده پگاه حسین زاده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2169  96/01/19  96/02/11 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
14 9023102019 بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در رابطه با دکتر رازقی مهسا حسنی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2105  95/12/09  96/02/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
15 9011272064 بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی کامپوزیت crea.lign به دکتر سمیه ذیقمی نغمه موسی پور IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2069  95/12/23  96/01/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
16 9211167002 مقایسه اثر درمانهای موضعی orabase زردچوبه وorabaseتریامسینولون در دکتر آرش منصوریان شهاب الدین بابایی فرد IR.TUMS.REC.1394.1300  96/01/16  96/01/19 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
17 9011272073 بررسی عوامل موثر در غیبت و تاثیر آن بر دکتر رضا یزدانی حمید رضا همت یار IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2039  95/12/15  96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
19 9011272012 ررسی میزان رضایت دانشجویان سال آخر دانشکده های دندانپزشکی تهران و دکتر راضیه خان محمدی راشین بهرامی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2318 95/06/24 96/02/26 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
20 9011272078 مقایسه تطابق لبه ای فریم ورک های غیر فلزی تک واحدی متکی بر دکتر سید مجید صاحبی سمیرایازرلو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2327 96/02/04 96/02/30 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
21 9023102041 بررسی تاثیر فتوداینامیک تراپی (PDT) بر بیان فاکتور ها ی Cycline D1 و دکتر منزوی مهسان مسیبی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2040 95/12/14 96/01/16 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
22 9011272033 بررسی سختی سطحی یک کامپوزیت خود باند شونده و دکتر صدیقه سادات هاشمی کمانگر محمدزین الدینی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2364 96/02/30 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC
23 9411205005 بررسی مقایسه ای دقت ابعادی اسکنرهای داخل دهانی و دکترسعیدنوکار ایمان شفیعی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1396.2365 96/02/23 96/03/02 IR.TUMS.DENTISTRY.REC