گردش کار

پس از ثبت پایان نامه یا طرح در محیط پژوهشیار توسط کارشناسان مربوطه به محیط کارشناسی کمیته اخلاق ارجاع میشود ،در صورت هرگونه سوال به قسمت سوالات متداول مراجعه بفرمایید.