دکتر طباطبائی

 

دکتر معصومه حسنی طباطبائی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی- دانشیار