استاد

دکتر اسماعیل یاسینی

1

دانشیار

دکتر ایوب پهلوان (بازنشسته)

2

دانشیار

دکتر معصومه حسنی طباطبایی (مدیر گروه)

3

استادیار

دکتر سکینه آرامی(بازنشسته)

4

دانشیار

دکتر منصوره میرزایی(نماینده پژوهشی)

5

دانشیار

دکتر حمید کرمانشاه(سرپرست تخصصی)

6

استادیار

دکتر لادن رنجبر عمرانی (معاون گروه)
(سرپرست مرکز پژوهشهای دانشجویی)

7

استادیار

دکتر مهدی عباسی
(EDOنماینده پژوهشی و)

8

استادیار

دکتر فریبا متوسلیان
( نماینده بین الملل,  ITنماینده) 

9

استادیار


دکتر الهام احمدی
(رابط درمان جامع)

10
استادیار
دکتر زهره مرادی
( رابط کنترل عفونت)
11
استادیار دکتر سارا ولی زاده
(نماینده مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی)

12