ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱ دکتر معصومه حسنی طباطبائی دانشیار
۲ دکتر حمید کرمانشاه دانشیار (سرپرست تخصصی)
۳ دکتر لادن رنجبر عمرانی دانشیار (مدیر گروه)
۴ دکتر مهدی عباسی استادیار (معاون گروه)
۵ دکتر زهره مرادی استادیار
 ۶ دکتر فریبا متوسلیان استادیار (معاون بین الملل گروه)
 ۷ دکتر الهام احمدی استادیار
 ۸ دکتر سارا ولی زاده استادیار