اعضای هیئت علمی گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

 ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
۱
دکتر حمید کرمانشاه دانشیار
۲
دکتر لادن رنجبر عمرانی دانشیار (مدیر گروه)
۳
دکتر مهدی عباسی استادیار (سرپرست تخصصی)
۴
دکتر زهره مرادی دانشیار (معاون آموزشی گروه)
۵
دکتر فریبا متوسلیان استادیار (معاون بین الملل گروه)
۶ دکتر الهام احمدی استادیار
۷ دکتر سارا ولی زاده استادیار (معاون پژوهشی گروه)
۸ دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر  دانشیار (رئیس بخش ترمیمی پردیس بین الملل - مسئول آموزش مجازی دانشکده دندانپزشکی) 
۹ دکتر مرضیه روحانی نسب  استادیار پردیس بین الملل 
۱۰  دکتر حسین خرسندیان استادیار پردیس بین الملل
۱۱
دکتر سیمین برنگی  استادیار پردیس بین الملل