مدیر گروه: دکتر لادن رنجبر عمرانی

معاون گروه: دکتر مهدی عباسی

سرپرست تخصصی گروه: دکتر حمید کرمانشاه

تعداد اعضای هیات علمی: 8 نفر

سال تاسیس: 1345

محل استقرار در دانشکده: طبقه چهارم غربی

زمان ارائه خدمات: 8:45 الی 12 و 13 الی 15:45

شماره تلفن پذیرش: 88351172