پرسنل

کارشناسان

آقای دکتر مهدی سروش (مسوول تعالی سازمانی دانشکده): دندانپزشک عمومی (دارای مدرک MPH)، ایشان در اجرای واحدهای دندانپزشکی جامعه نگر عملی با گروه همکاری دارند.

خانم دکتر رویا هاشمی: دندانپزشک عمومی، که در اجرای واحدهای دندانپزشکی جامعه نگر عملی و فعالیتهای پژوهشی با گروه همکاری دارند.

کارکنان

سرکار خانم مهتاب وحیدی: مسئولیت انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه. ایشان راهبر عملیاتی دانشکده در حوزه اتوماسیون و نوآوری می باشند.
سرکار خانم آمنه جمالی: مسئولیت انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه. ایشان مسئول دبیرخانه تعالی سازمانی دانشکده می باشند.