پرسنل

کارکنان

سرکار خانم مهتاب وحیدی: مسئولیت انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه. ایشان راهبر عملیاتی دانشکده در حوزه اتوماسیون و نوآوری می باشند.
سرکار خانم آمنه جمالی: مسئولیت انجام امور اداری و مکاتبات مربوط به گروه. ایشان مسئول دبیرخانه تعالی سازمانی دانشکده می باشند.